Uwaga od kwietnia 2018 roku zmiany harmonogramów odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych.

Jak już Państwa informowaliśmy, od kwietnia br. zmienią się terminy odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) odbierane będą bez jakichkolwiek zmian, czyli co dwa tygodnie  w terminach podawanych we wcześniejszych harmonogramach. Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości.

Harmonogramy odbioru odpadów na 2017-2018

W dniu 9 listopada 2016 roku została zawarta umowa na  odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock z firmą Błysk – Bis Sp. z o.o., Szlasy Zlotki 10, 06-425 Karniewo. Wykonawca Spełnił wszystkie warunki udziału w postepowaniu, a złożona oferta została uznana za najkorzystniejszą. 
Zgodnie z podpisaną przez gminę umową zachowana zostanie dotychczasowa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów opakowaniowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców od przyszłego roku zwiększona zostanie częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych. Odpady te odbierane będą 10 razy w roku, a nie jak do tej pory było 5 razy w roku.
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów. Harmonogram odbioru odpadów można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock www.serock.pl oraz Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serock www.mgzgk,serock.pl. Ponadto harmonogramy będą dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock (ul. Rynek 21) , siedzibie Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku (ul. Nasielska 21) oraz u sołtysów poszczególnych miejscowości.

 

 

Podsumowanie odbioru odpadów komunalnych w latach 2013-2016

1 lipca 2013 roku na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21 utworzony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK stanowi miejsce, gdzie w ramach ponoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów mogą Państwo zostawić różne rodzaje odpadów problematycznych.

W latach 2013-2016 poniesione koszty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyglądały następująco:

VII-XII 2013 r. - 25 275,57 zł

I-XII 2014 r. - 127 738,90 zł

I-XII 2015 r. - 149 467,83 zł

I-XII 2016 r. - 170 589,82 zł

Ilość odebranych odpadów z PSZOK według rodzajów w latach 2013-2016 przedstawiona w tonach:

 

 

Ilość (Mg)

VII-XII 2013

Ilość (Mg)

I-XII 2014

Ilość (Mg)

I-XII 2015

Ilość (Mg)

I-XII 2016

Odpady ulegające biodegradacji

58,04

159,63

216,82

265,63

Odpady wielkogabarytowe

14,64

49,11

52,63

84,96

Odpady poremontowe

11,6

110,59

168,36

156,94

Odpady opakowaniowe - papier

1,74

8,26

14,2

21,73

Odpady opakowaniowe – szkło

1,64

5,17

9,7

14,12

Odpady opakowaniowe – plastik

3,8

8,1

13,11

17,94

Odpady problematyczne
(np. opakowania po farbach, lakierach)

0,84

1,86

0,84

0,72

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

2,91

5,19

9,64

13,12

SUMA

95,21

347,91

485,30

575,16

 

 

1 lipca 2013 r. zaczął funkcjonować również nowy system odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. 

Poniesione koszty za odbiór odpadów od mieszkańców w latach 2013-2016 przedstawiają się następująco:

VII-XII 2013 r. - 917 053,23 zł

I-XII 2014 r. - 1 815 834,78 zł

I-XII 2015 r. - 1 365 600 zł

I-XII 2016 r. - 1 365 600 zł

Ilość odebranych odpadów od mieszkańców w latach 2013- 2016 według rodzaju w tonach przedstawia tabela poniżej:

 

Ilość (Mg)

VII-XII 2013

Ilość (Mg)

I-XII 2014

Ilość (Mg)

I-XII 2015

Ilość (Mg)

I-XII 2016

Odpady komunalne (zmieszane)

948,92

1865,03

2511,60

2585,16

Odpady opakowaniowe

507,95

1325,09

757,49

654

Odpady wielkogabarytowe

37,36

69,36

48,72

46,98

Odpady ulegające biodegradacji

118,64

63,24

164,42

75,24

SUMA

1612,87

3322,72

3482,23

3361,38

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe -NIECZYNNY

Informujemy, że od dnia 22.09.2014r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe będzie NIECZYNNY. Zapraszamy do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku przy ul. Nasielska 21 w godzinach 700-1700.

autor: Katarzyna Lubelska

Podsumowanie roku funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Od 1 lipca 2013 roku na terenie gminy Serock utworzone zostały dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jeden z nich funkcjonuje na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, drugi natomiast na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe.  PSZOKi stanowią miejsca, gdzie w ramach ponoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów mogą Państwo zostawić różne rodzaje odpadów problematycznych.

Poniżej w załączonym pliku PDF przedstawiamy dane dotyczące ilości przyjętych odpadów, a także koszty odbioru i zagospodarowania odpadów za okres rocznego funkcjonowania Punktów.

autor: Katarzyna Lubelska

 • data: 2014-08-14

Odbiór odpadów poremontowych w PSZOK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 października 2013r. istnieje możliwość dostarczenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 odpadów poremontowych. Odpady te mogą pochodzić wyłącznie z małych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. Na terenie Punktu nie przyjmowane są odpady, które pochodzą z dużych remontów takich jak wymiana pokrycia dachowego – np. papa, eternit, dachówka, wymiana okien (kilku- kilkunastu sztuk), budowa domu (np. folie, styropian). Wyżej wymienione odpady należy przekazywać w ramach indywidualnej umowy z firmami, które posiadają stosowne zezwolenia na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ponadto informujemy, że z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także ponoszą związane z nią opłaty. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

autor: Katarzyna Lubelska

 • data: 2014-08-04

Odbiór odpadów biodegradowalnych w PSZOK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku „odpady ulegające biodegradacji przyjmowane będą w workach foliowych o poj. od 60 l do 120 l”. Dostarczone do Punktu odpady powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, rozdrobnione. Na terenie Punktu nie będą przyjmowane duże ilości odpadów w postaci gałęzi drzew pochodzących z czyszczenia działek, wycinki drzew, wycinki krzewów, żywotników.

autor: Katarzyna Lubelska

 • data: 2014-08-04

Odpady poremontowe – możliwość dostarczenia do PSZOK w Serocku

Szanowni Państwo,

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że od 1 października 2013r. istnieje możliwość dostarczenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 odpadów poremontowych. Odpady te mogą pochodzić wyłącznie z małych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty do gminy a także ponoszą związane z nią opłaty. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej.
Odpady przyjmowane są na zasadach określonych w regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.mgzgk.serock.pl oraz na terenie przedmiotowego Punktu.

autor: Katarzyna Lubelska

 

 

Podsumowanie I kwartału funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Od 1 lipca 2013 roku na terenie gminy Serock utworzone zostały dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jeden z nich funkcjonuje na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, drugi natomiast na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe.  PSZOKi stanowią miejsca, gdzie w ramach ponoszonej do gminy opłatyza odbiór i zagospodarowania odpadów mogą Państwo zostawić różne rodzaje odpadów problematycznych.

Poniżej w załączonym pliku PDF przedstawiamy dane dotyczące ilości przyjętych odpadów, a także koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

autor: Katarzyna Lubelska

Zmiana godzin funkcjonowania PSZOK w Serocku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ulegają zmianie po okresie wiosenno-letnim godziny funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Serocku przy ul. Nasielskiej 21. W okresie od 1 października 2013r. do 31 marca 2014r. PSZOK czynny będzie w godzinach 700-1700 (do zmroku). W podanym okresie należy skontaktować się z pracownikiem Zakładu (poprzez zamontowany przy bramie domofon), który przyjmie przywiezione przez Państwa odpady. Prosimy o nie pozostawianie odpadów podczas nieobecności pracownika.

autor: Katarzyna Lubelska

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOKi) już funkcjonują

Szanowni Państwo. Informujemy, że z dniem 1 lipca 2013r. rozpoczęły działalność dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przedmiotowe punkty znajdują się w Serocku, przy ul. Nasielskiej 21, a także na terenie składowiska odpadów
w miejscowości Dębe.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku czynny jest codziennie w godzinach od 700 do 1900. W Punkcie przyjmowane będą w ramach wnoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, odpady pochodzące z gospodarstw domowych: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,  metale, szkło opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania po farbach i lakierach),  zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe czynny jest od poniedziałku  do piątku w godzinach od 700 do 1500. W Punkcie przyjmowane będą w ramach wnoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, odpady pochodzące z gospodarstw domowych: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

Z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty do gminy.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonych przez Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku i korzystania z przedmiotowych PSZOKów.

Odbiór odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami

Szanowni Państwo, od 1 lipca zaczął funkcjonować nowy system odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. Odbiorem odpadów zajmuje się firma Zakład Kształtowania Terenów Zielonych z siedzibą w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 26. Poniżej przypominamy istotne informacje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu:

 • obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych), w przypadku działek rekreacyjnych dopuszczono możliwość wystawania odpadów komunalnych (zmieszanych) w workach.
 • śmieci należy wystawiać według harmonogramu, który jest zamieszczony na stronie internetowej. Druk harmonogramu w formie papierowej można pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki, ul. Nasielska 21, pok. 10, siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, jak również u sołtysów wsi.
 • odbiór odpadów prowadzony jest od godz. 8 rano. Prosimy o wystawianie pojemników (worków) i otwieranie altan śmietnikowych do godz. 8 rano w dniu odbioru odpadów wskazanym w harmonogramie,
 • w przypadku nieodebrania śmieci zgodnie z harmonogramem reklamacje należy zgłaszać pod nr telefonu: 22 782 75 73. Każda reklamacja będzie weryfikowana z ewidencją złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z systemem nawigacji satelitarnej GPS zamontowanej w samochodach wykonawcy,
 • worki na odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, chwasty) i worki na odpady segregowane można pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki, ul. Nasielska 21, pok. 10 od poniedziałku do piątku w godz.7-15. Istnieje możliwość odbioru worków w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach ich funkcjonowania.

autor:Katarzyna Lubelska

 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – co to takiego?

Utworzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostało nałożone na gminy zapisami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r., poz. 391). W myśl obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących gospodarowania odpadami przedmiotowe punkty stanowią niezbędne elementy systemu gospodarki odpadami.

Na terenie gminy Serock zostaną utworzone dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jeden z nich powstanie na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, drugi natomiast na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe.

PSZOK będą stanowić miejsca, gdzie w ramach ponoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów będą mogli Państwo zostawić różne rodzaje odpadów problematycznych. Odpady problematyczne to m.in. odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe. Wszystkie te odpady maja dwie wspólne właściwości: powstają nieregularnie i na ogół w niewielkich ilościach. Ponadto w PSZOK odbierane będą również od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady – papier, szkło, plastik, metal oraz odpady biodegradowalne, w przypadku braku możliwości wystawienia ich w terminie zgodnym z harmonogramem.

PSZOK nie są miniskładowiskami. Są miejscami gdzie można dostarczyć szereg odpadów problemowych z gwarancją, że zostaną one właściwie zagospodarowane. Ich utworzenie i prowadzenie pozwoli na zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, wydzielenie odpadów niebezpiecznych, a przede wszystkim wyeliminuje dzikie wysypiska.

Jak będą funkcjonowały PSZOKi?

Odpady gromadzone będą selektywnie w oznakowanych, szczelnych pojemnikach odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji.

Miejsca magazynowania i pojemniki przeznaczone do przechowywania odpadów będą oznakowane w celu łatwej identyfikacji.

Transport odpadów z miejsca zbierania bezpośrednio do kolejnego, uprawnionego posiadacza będzie prowadziła firma zewnętrzna posiadająca stosowne zezwolenie na transport odpadów. Specjalistyczna firma zostanie wyłoniona w trakcie przetargu na transport i unieszkodliwianie odpadów zebranych na terenie przedmiotowych punktów.

Komu potrzebne są PSZOK ?

MIESZKAŃCOM, bowiem:

 • wiele rodzajów odpadów nie można umieścić w pojemnikach na odpady komunalne, np. stare dywany, meble, stare opony, zabawki dziecięce,
 • odpadów niebezpiecznych, zużytych baterii, przeterminowanych leków nie można mieszać z odpadami komunalnymi,
 • często mieszkańcy nie mają gdzie magazynować odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD celem wystawienia ich w terminie odbioru ich sprzed posesji,
 • każdy z nas chce żyć w czystym środowisku, więc dzikie wysypiska w lasach pozostaną już tylko niemiłym wspomnieniem

ŚRODOWISKU, bowiem:

 • odpady, które znalazłby się na dzikim wysypisku nie zanieczyszczą powierzchni ziemi, ani nie przedostaną się do wód, co przyczyni się również do ochrony naszego zdrowia,
 • wiele rodzajów odpadów nie jest składowanych, lecz zbieranych i przekazywanych do odzysku,
Powrót do topu strony